Welkom op de webshop van Just Daisy!

Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) regelen alle contracten, leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en JUST DAISY.

2. Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.

3. Tenzij JUST DAISY schriftelijk anders heeft aangegeven aan de klant, worden de algemene voorwaarden van de klant niet geaccepteerd.

4. JUST DAISY behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website. Vanuit zijn beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website, kan JUST DAISY deze Voorwaarden willen wijzigen.

 

Ondernemingsgegevens

Just Daisy fashion

Kloosterstraat 14 bus 1

3590 Diepenbeek

Tel.: 011 333 523

Just Daisy v.o.f. , met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Hanterstraat 2, met ondernemingsnummer 0685.884.228 BTW BE685.884.228

Artikel 1: Algemene bepalingen

Just Daisy fashion, een vof met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Hanterstraat 2  , BTW BE 685 884 228, (hierna Just Daisy) biedt de mogelijkheid om via de e-commercewebsite, te consulteren op www.Justdaisy.be, goederen uit haar webwinkel aan te kopen.

Tenzij anders bedongen komt elk contract met Just Daisy via deze e-commerce website, tot stand onder onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”). De algemene en/of bijzondere voorwaarden van de medecontractant (de “klant”) worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn niet verbindend en illustratief bedoeld, en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Ook kleuren op foto’s kunnen lichtjes afwijken (bvb. ook door de instelling en kwaliteit van een beeldscherm).

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoekt Just Daisy de Klant om vooraf contact op te nemen met haar klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Just Daisy. Just Daisy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven periode.

Afprijzingen die doorgevoerd worden na aankoop, geven geen recht op terugbetaling van het prijsverschil.

Tenzij duidelijk andersluidend gecommuniceerd wordt, zijn kortingen niet combineerbaar met elkaar.

Just Daisy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten die zij aanbiedt via haar webwinkel.

Artikel 4: Online aankopen

De bestelling is pas definitief nadat Just Daisy de volledige betaling van de artikelen heeft ontvangen. De artikelen worden gedurende 5 dagen gereserveerd. Indien na 5 dagen nog geen betaling ontvangen werd, worden de gereserveerde artikelen terug te koop aangeboden. Na de online aankoop krijgt de klant automatisch een bevestiging per mail. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

=        Mollie (Bancontact, Visa, Masterdcard)

=        Cash (bij afhaling in de winkel) 

Just Daisy is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot (eerdere) bestellingen waarbij de Klant betrokken is/was.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd over de ganse Europese Unie.

Bestellingen worden de eerstvolgende Just Daisy-werkdag na ontvangst van de betaling verzonden via dpd . D.w.z. dat er tijdens verlofperiodes en feestdagen geen verzendingen worden verstuurd. Bestellingen naar andere landen worden afzonderlijk per land bekeken en besproken.

Verzendkosten

=        België: 6,50 € – Gratis verzending vanaf 90 eur.

=        Nederland: 9.00€ – Gratis verzending vanaf 90 eur.

Just Daisy behoudt zich het recht om de verzendkosten aan te passen. Bij ophaling in de winkel worden geen verzendingskosten aangerekend. Tijdens periodes waar kortingen worden toegestaan alsook solden periodes wordt steeds verzending aangerekend.

De goederen worden aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen een redelijke termijn, en uiterlijk binnen de 10 dagen na het definitief worden van de bestelling, tenzij hieromtrent andersluidend werd overeengekomen. Wordt niet geleverd binnen deze termijn of zo de Klant weigert de goederen in ontvangst te nemen, dan kan de andere partij via aangetekend schrijven de uitvoering van de overeenkomst eisen binnen een redelijke termijn. Indien de tegenpartij dan nog in gebreke blijft, dan heeft de andere partij het recht om de afgesloten overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Zo de Klant in gebreke is gebleven en weigert af te nemen, dan blijven de ontvangen betalingen definitief verworven door Just Daisy, die in voorkomend geval bovendien het recht heeft de goederen aan derden te verkopen.

Het vorig lid is niet van toepassing zo:

=        de leveringsdatum niet kan worden nageleefd wegens normaal niet voorziene omstandigheden onafhankelijk van de wil van Just Daisy (overmacht), en Just Daisy, binnen de 14 dagen nadat zij kennis heeft genomen van het bestaan van deze omstandigheden, en ten laatste op de voorzien leveringsdatum, de Klant hiervan heeft verwittigd;

=        de levering niet kan worden uitgevoerd omwille van foutieve of niet doorgegeven informatie door de Klant.

=        Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Just Daisy was geboden, onverminderd de rechten van de Klant ten aanzien van de vervoerder.

De Klant dient alle leveringen van Just Daisy grondig te (laten) controleren. Inontvangstname van goederen geldt als aanvaarding. Onverminderd eerdere aanvaarding (ingevolge algehele of gedeeltelijke verwerking van de geleverde goederen), worden de geleverde goederen onherroepelijk geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan schriftelijke klacht binnen de 10 dagen na inontvangstname. De ingebruikname van de geleverde goederen geldt als aanvaarding. Aanvaarding dekt alle zichtbare en verborgen gebreken. Klachten wegens zichtbare gebreken worden enkel aanvaard mits de Klant ze onmiddelijk na levering schriftelijk formuleert en ons bezorgt op het mailadres : info@justdaisy.be . Elke vordering m.b.t. (zichtbare of verborgen) gebreken dient op straffe van verval onverwijld in rechte ingesteld te worden.

In geval van verborgen gebreken is Just Daisy enkel gehouden tot het herstel of de kosteloze vervanging van de gebrekkige onderdelen. De waarborg is beperkt tot maximaal de waarde van de goederen waarop de overeenkomst slaat. In geen geval is Just Daisy aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade, van welke aard ook. Just Daisy is evenmin aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van een onoordeelkundig(e) gebruik door de Klant of door derden van de geleverde goederen. Elke vrijwaring wegens zichtbare of verborgen gebreken is uitgesloten indien de goederen door (toedoen) van de Klant werden bewerkt of verwerkt, of wanneer zij door de Klant of derden hersteld of doorverkocht werden. De goederen mogen niet teruggezonden worden zonder het akkoord van Just Daisy. Het akkoord van Just Daisy om de goederen terug te nemen houdt geen erkenning in van aansprakelijkheid.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Just Daisy. Dit belet niet dat alle risico voor beschadiging of verlies op de Klant overgaat op het ogenblik waarvan sprake in artikel 5 van deze Voorwaarden. De Klant verbindt zich er toe de goederen onder eigendomsvoorbehoud duidelijk en ondubbelzinnig te merken als eigendom van Just Daisy. Zo de Klant de goederen onder eigendomsvoorbehoud, toch vervreemdt, in pand geeft of met enig ander recht of zekerheid bezwaart, of zo de goederen beschadigd worden, waarde verliezen of tenietgaan, wordt zijn schuldvordering op de derde verwerver, de derde die voor het verlies of waardevermindering aansprakelijk is, of op de verzekeraar, van rechtswege aan Just Daisy overgedragen, onverminderd andere rechtsmiddelen die Just Daisy kan laten gelden, en met dien verstande dat deze overdracht de Klant op geen enkele wijze bevrijdt.

De Klant gaat uitdrukkelijk akkoord met de vestiging van een pandrecht in de zin van art. 2071 e.v. op alle goederen geleverd door Just  aan de Klant in het kader van vroegere contractuele relaties. Alle bestellingen worden geacht deel uit te maken van één globale overeenkomst. Just Daisy is gerechtigd om voor alle aan hem door de Klant verschuldigde sommen, een retentierecht uit te oefenen op alle goederen van de Klant die in het bezit van Just Daisy zijn.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Just Daisy.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag

waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed (dan wel het laatste goed, de laatste zending of het laatste onderdeel) fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Just Daisy via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, bericht of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Just Daisy zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die

=        zich in de originele verpakking bevinden

=        ongedragen en ongewassen zijn

=        de originele labels + de Just Daisy beveiliging(en) nog bevatten

=        voorzien zijn van het aankoopbewijs

kunnen worden teruggenomen

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Just Daisy alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen. Just Daisy wacht met de terugbetaling tot dat zij alle goederen heeft teruggekregen, of tot dat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De goederen kunnen ook steeds binnen 14 dagen teruggebracht worden naar de winkel. Indien er geen andere goederen in ruil meegenomen worden, wordt er dan een tegoedbon gemaakt die een half jaar geldig is.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Just Daisy geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Just Daisy betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Onderstaand kunt u meer info vinden betreffende het herroepingsrecht, alsook rechtstreekse link naar officieel formulier voor herroeping:

https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/herroepingstermijnen/herroepingsrecht-bij-aankoop

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf

Artikel 8: Consumentengarantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Onderhavig artikel geldt enkel ten aanzien van Klanten met de hoedanigheid van consument.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen, alsook de oorspronkelijke verpakking/etiketten.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Just Daisy en het artikel op zijn kosten terug bezorgen aan Just Daisy.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Just Daisy zo snel mogelijk inlichten op straffe van verval van elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 1 maand volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Voor meer informatie betreffende de Wet op de Garantie verwijzen wij naar volgende website.

https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/garantie/wet-op-de-garantie

Gratis verzending vanaf 90€

Retourneren binnen de 8 dagen

OPENINGSUREN :

Doorlopend van 10u tot 18u

Zondag & maandag gesloten